Čo je to psychohygiena a ako nám pomáha

Psychohygiena je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá problematikou duševného zdravia. Hľadá spôsoby, ktoré by mohli pomôcť pri zlyhávaní nášho psychického zdravia, ale predovšetkým upriamuje svoju pozornosť na prevenciu pred jeho zlyhávaním. Psychohygiena skúma problémy ľudí a ich každodenného života. Vníma človeka celostne, teda ako bytosť, ktorá má svoje telesné potreby, myšlienkové postoje, emočné nastavenia