Hlavní partneri

K.A.B.A. Slovensko

Záujmové združenie právnických osôb neziskového charakteru.
Združenie pôsobí v oblasti kariérového poradenstva a vzdelávania žiakov a dospelých pre rôzne cieľové skupiny, organizuje odborné mobility pre žiakov a pedagógov do krajín EÚ, kde v priebehu niekoľkoročnej praxe získalo širokú sieť partnerov. Koordinuje 1. národné konzorcium stredných odborných škôl s akreditáciou pre Erasmus+ (predtým Charta).
Prostredníctvom skúsených lektorov a poradcov z oblasti andragogiky, psychológie, pedagogiky so zameraním na sociálnu prácu poskytuje poradenstvo a vzdelávanie v oblasti kariérového a osobnostného rozvoja, tvorí vlastnú metodiku a metodické materiály, do poradenstva a vzdelávania aplikuje pokrokové učebné metódy.

AVE ART Ostrava

Vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o.
Škola zajišťuje základní, středoškolský, terciální a další stupeň uměleckého vzdělávání. Svoji činnost zahájila v roce 2002 pouze jako střední škola se 3 maturitními obory. V současné době působí v Moravskoslezském kraji jako základní škola s výtvarným a hudebním oborem a střední škola se šesti maturitními obory: Grafický design, Průmyslový design, Motion design, Interiérový design, Umělecké kovářství a Design užitkových výrobků. Na vyšší oborné škole nabízí obory Design interiérů a zahrad, Multimediální tvorba a Produktový a průmyslový design. Zároveň má škola významné působení v oblasti dalšího vzdělávání, prostřednictvím kterého realizuje sedm rekvalifikačních kurzů designu.
Škola klade důraz, již od svého vzniku, na mezinárodní aktivity, které vnímá jako velmi důležitou součást svého rozvoje. Již od roku 2005 realizuje aktivity v rámci programu Erasmus+, dále má zkušenosti s Visegradským fondem a rovněž spolupracuje s řadou mezinárodních institucí, zapojuje se do mezinárodních výstav a soutěží.

Spolupracujúce školy

Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin

V súčasnosti patrí medzi najväčšie školy v okrese a ponúka svojim študentom možnosti všestranného rozvoja. Pripravuje absolventov do oblasti služieb a obchodu. Vízie a hodnoty školy v oblasti výchovy a vzdelávania sa snažia napĺňať pedagogickí zamestnanci teoretického i praktického vyučovania.

Cieľom  je vychovať zručných  odborníkov, ktorí majú vzťah k svojej profesii.

 • cukrár

 • čašník – servírka

 • kaderník

 • kuchár

 • polygraf – knihár

 • hotelová akadémia

 • operátor tlače

 • kozmetik

 • obchodný pracovník

 • čašník

 • servírka

 • kuchár

 • informačné technológie a informačné služby v obchode

 • podnikanie v remeslách a službách

Obchodná akadémia Martin

Je jednou z najstarších obchodných škôl na Slovensku. Od roku 1885 opustilo brány školy viac ako 12 500 absolventov.

Príprava absolventov pre trh práce prebieha prostredníctvom realizácie exkurzií, praxe, úspešnou účasťou na súťažiach a olympiádach, prácou v študentských spoločnostiach, prácou v cvičnej firme a aktívnou spoluprácou s domácimi, ale aj zahraničnými firmami v oblasti obsahu vzdelávania a na trhu práce. Prax majú študenti možnosť vykonať v systéme duálneho vzdelávania vo firmách v regióne Turiec alebo v odborných školách, firmách a hotelových komplexoch v zahraničí. Odborná príprava študentov v zahraničí prebieha v rámci programu Erasmus+.

 • obchodná akadémia

 • obchodná akadémia – bilingvalné štúdium (slovensko – anglické)

Stredná priemyselná škola technická Martin

Vyučované odborné predmety sú delené do dvoch skupín:

 1. teoretické vzdelávanie
 2. praktická príprava.

Skupiny voliteľných odborných predmetov umožňujú žiakom v súlade s možnosťami školy voliť si profiláciu v odbore podľa vlastného záujmu. Škola má k dispozícii vlastný Školský internát.

 • mechatronika

 • elektrotechnika

 • technické lýceum

 • logistika

 • informačné a sieťové technológie