K.A.B.A. Slovensko spolu s AVE ART Ostrava vytvorili partnerstvo pri realizácii projektu s názvom „Ako si zachovať duševné zdravie v školách 21. storočia“ spolufinancovaného z Fondu malých projektov v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika.

Projekt rieši problematiku duševného zdravia a psychickej pohody pedagógov prostredníctvom osobnostného rozvoja a emocionálnej inteligencie prostredníctvom online vzdelávania a výmenou skúseností pedagógov a odborníkov na vzniknutej online platforme. Partneri identifikovali potrebu rozvoja tejto oblasti nie len z dôvodu pandémie, ale aj z dôvodu zvyšujúcich sa nárokov na pedagogických zamestnancov, ako aj na zvyšujúce sa nároky nie len na odborné a formálne vzdelávanie ale aj na rozvoj mäkkých zručností a vedomostí potrebných pre osobný a profesijný život v 21. storočí.

CIELE PROJEKTU

1. Zvýšenie osobnostných zručností a získanie praktických poznatkov pre osobný rozvoj pedagógov

Pedagógovia zapojení do vzdelávania získajú nástroje, zvýšia si zručnosti a kompetencie pre zvládanie situácií tak v pracovnom ako aj súkromnom živote, k zlepšeniu komunikácie so žiakmi, rodičmi, kolegami a vedením, k zníženiu stresu, akceptácii nových situácií, zníženiu strachu z nového / nepoznaného. Získané poznatky budú môcť pedagógovia preniesť do vyučovacieho procesu (prenos na žiakov).

2. Vytvorenie online platformy pre pedagógov ako miesta pre výmenu skúseností, zdieľanie dobrej praxe, vzájomnej motivácie a spoločného hľadania spôsobov v rámci riešenia problémov, s ktorými sa stretávajú v rámci svojej praxe na školách

Platforma má byť taktiež miestom, kde pedagógovia nájdu informácie, ktoré im pomôžu v rozhodovaní, pri riešení konfliktov či záťažových situáciách ako aj kontakty, ktoré môžu posunúť žiakom, ktorí sami riešia ťažké obdobie vo svojom živote.

Okrem vyššie uvedeného bude k dispozícií odborník/ poradca, ktorý bude reagovať na dotazy od pedagógov.

Projekt realizujeme v spolupráci so školami:

Stredná priemyselná škola technická Martin

Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin

Obchodná akadémia Martin