Mária Kubišová

Lektorka, poradkyňa, tvorca metodiky

Čomu sa venujem?

 • zameriavam na  oblasť soft skills,  rozvoja osobnosti, orientácie na trhu práce,  kariérového poradenstva a rozvoj kariéry, tréning trénerov.
 • vediem tím skvelých lektorov a poradcov, som odbornou garantkou na bilanciu kompetencií
 • som spoluautorka bohatej metodiky K.A.B.A. Slovensko na skupinové a individuálne kariérové poradenstvo, profesijnú orientáciu, bilanciu kompetencii, rozvoj kľúčových kompetencií pre učiteľov, poradcov, žiakov, uchádzačov a záujemcov o zamestnanie, ako aj  kurzov na soft skills pre zamestnancov úradov práce, pre  firmy a neziskové organizácie
 • svoje lektorské zručnosti a skúsenosti s tvorbou metodiky na rozvoj osobnosti a kariérové poradenstvo som odovzdávala v rámci medzinárodných projektov v Srbsku, Macedónsku, Chorvátsku, Gruzínsku.
 • svoje lektorské zručnosti a skúsenosti s tvorbou metodiky na rozvoj osobnosti a kariérové poradenstvo som odovzdávala v rámci medzinárodných projektov v Srbsku, Macedónsku, Chorvátsku, Gruzínsku.
 • som držiteľka certifikátov: Tréning trénerov (OWZ Mníchov), Vzdelávacia práca s nezamestnanými (v Arbeitsgestaltung K.A.B.A. Uster),  Lektor vzdelávania dospelých  (v CĎV pri UK v Bratislave) Poradca na Kompetenzenbilanz (Rakúsko)  a Národný tréner na bilanciu kompetencií podľa kritérií federácie FECBOP

Jozef Harvánek

Lektor, poradca

Čomu sa venujem?

 • práca s ľuďmi je súčasťou celej mojej odbornej praxe
 • svoje vedomosti, skúsenosti odovzdávam nielen ako učiteľ, predajca, „moderátor“, ale aj ako lektor
 • počas praxe využívam skupinovú dynamiku, riešenie konfliktov, komunikačné, organizačné a prezentačné zručnosti
 • v rámci lektorskej činnosti sa venujem kariérovému poradenstvu, bilancii kompetencií a oblasti soft skills
 • neoddeliteľnou súčasťou mojej práce je interakcia v rámci skupiny
 • mám absolvované vzdelávanie v rôznych oblastiach, ako napr. komunikácia, organizácia, zvládanie konfliktov, práca pod tlakom, bilancia kompetencií
 • absolvoval som vzdelávací 2 ročný pobyt v Indonézii zameraný na štúdium indonézskeho jazyka a kultúry a vyučovanie anglického jazyka
 • mám rád rozmanitosť našej planéty, ktorú môžeme spoznávať, objavovať v rôznych oblastiach, či dokonca precestovať a tak rozširovať svoj obzor

Jana Lajošová

Lektorka, poradkyňa, trénerka soft skills

Čomu sa venujem?

 • som lektorka a trénerka soft skills v súkromnom aj verejnom sektore
 • profesionálne sa venujem koučovaniu jednotlivcov aj tímov
 • svojim klientom pomáham objaviť čo konkrétne potrebujú vo svojom živote zmeniť, porozumieť prečo je pre nich táto zmena užitočná a nájsť pre nich najlepší spôsob ako túto zmenu urobiť
 • som absolventkou viacerých koučovacích kurzov v medzinárodnom inštitúte Neuroleadership
 • som fascinovaná poznatkami neurovied a pri svojej práci využívam rozvojové a vzdelávacie techniky a metódy, ktoré sú založené na poznatkoch o fungovaní mozgu a nášho mentálneho a emočného nastavenia
 • práci lektorky a koučky sa venujem 8 rokov, okrem toho mám niekoľkoročné skúsenosti na pozícii obchodného manažéra a riadiaceho pracovníka

Alena Húdeková

Lektorka, poradkyňa, mediátorka

Čomu sa venujem?

 • mám vyše 20 ročnú prax s lektorovaním a poradenstvom
 • medzi oblasti, ktorým sa venujem patrí vzdelávanie v oblasti mäkkých zručností, poradenstvo pri výbere školy, zamestnania, bilancii kompetencií.
 • svoje skúsenosti a informácie odovzdávam nielen uchádzačom o zamestnanie, zamestnancom, ale aj žiakom základných a stredných škôl
 • medzi moje obľúbené kurzy patri efektívna komunikácia, riešenie konfliktov, zvládanie záťažových situácií, kľúčové kvalifikácie, ale i ďalšie kurzy zamerané na rozvoj osobnosti
 • okrem tejto činnosti sa venujem poskytovaniu sociálneho poradenstva a práci mediátora v oblasti pracovného práva, rodinného práva, susedských sporov
 • medzi moje doterajšie skúsenosti patrí aj práca konzultanta a oponenta diplomových prác na Katolíckej univerzite v Ružomberku v oblasti sociálna práca, poradenstvo
 • mám ukončené vysokoškolské vzdelanie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore sociálna práca so zameraním na psychologickú starostlivosť o človeka
 • okrem toho som získala čiastočnú kvalifikáciu v oblasti lektor ďalšieho vzdelávania a tútor v poradenskom procese pre dospelých
 • absolvovala som viacero kurzov ukončených certifikátom, napr. komunikácia, zvládanie problémových klientov, supervízia, bilancia kompetencií…

Daniela Haragová

Lektorka, poradkyňa, koučka

Čomu sa venujem?

 • v súčasnosti pôsobím ako lektroka „soft skills“, kariérová poradkyňa a lektorka anglického jazyka
 • dôležitý je pre mňa prístup k účastníkom kurzov: „Každý je malým zaujímavým vesmírom!“
 • k mojim najobľúbenejším patria kurzy hľadania riešení,  kurzy osobnostného rozvoja a kurzy efektívnej spolupráce
 • rada vediem tréningy zážitkovou formou
 • som držiteľkou viacerých slovenských a medzinárodných certifikátov v oblasti trénovania soft skills a koučovania
 • vyštudovala som sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave
 • mám štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka a rigoróznu prácu v oblasti andragogiky

Zuzana Kršková

Lektorka, poradkyňa, trénerka/koučka

Čomu sa venujem?

 • mám vyše 25 ročnú prax lektorky , poradkyne a trénerky v súkromnom i verejnom sektore
 • vzhľadom na špecializáciu v odboroch pedagogika a psychológia   je moje  pôsobenie späté s rozvojom mäkkých zručností, osobným rozvojom a tiež kariérovým rozvojom a rastom
 • preferujem zážitkové formy a metódy práce v skupine
 • účastníci kurzov získavajú benefit v podobe aktivít a cvičení na lepšiu pamäť , kognitívne funkcie a prevenciu  demencie, ktoré do programov zaraďujem nakoľko som taktiež certifikovanou trénerkou mozgu  a pamäti
 • viac ako 12 rokov pripravujem a vediem samostatné tréningy, školenia a semináre, zamerané aj na túto oblasť
 • som držiteľkou viacerých slovenských i zahraničných certifikátov v oblasti trénovania soft skills, kariérového poradenstva, trénovania mozgu a pamäte a manažmentu vzdelávania
 • pôsobím ako externý pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave, Prednášam na Univerzite tretieho veku v Námestove v odboroch Človek a zdravie a Psychológia
 • Vyštudovala som andragogiku  na Katedre výchovy a vzdelávania dospelých Filozofickej fakulty  Univerzity P.J.Šafárika v Prešove. Vzdelanie som si doplnila  na Trnavskej univerzite, Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, kde som absolvovala odbor Základy supervízie